KTO SME?

Sme misijná organizácia, pre ktorú pracujú ľudia z rôznych cirkví, ktorí milujú Pána Ježiša. Túžime žiť v Jeho prítomnosti a prinášať evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Modlíme sa, aby prišlo Jeho kráľovstvo, aby sa diala Božia vôľa ako je v nebi aj tu na zemi.

Mládež pre Krista Slovensko (MPKS) je občianske združenie, registrované od roku 1995. Ide nám o rozvoj osobnosti mladých ľudí a ich služby v kresťanských spoločenstvách, do ktorých patria.

ZÁKLAD VIERY

Mládež pre Krista - Slovenko je zastrešená medzinárodnou organizáciou Youth for Christ - international. Stojíme na základnom vyhlásení viery, prijímajme zjavenie trojjediného Boha uvedené v Písmach Starého a Nového zákona. Vyznávame vieru evanjelia Ježiša Krista, ktorá nás vedie do spolupráce na základe vzájomnej lásky, praktickej kresťanskej služby a evanjelizačného pôsobenia.

ČOMU VERÍME?

Veríme vo zvrchovanosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, v prozreteľnosti, v zjavení, vykúpení a v poslednom súde.
Veríme v Božiu inšpiráciu Svätého písma a jeho následnú dôveryhodnosť, ktoré je pre nás autoritou vo všetkých záležitostiach viery a správania. 
Veríme, že všetci ľudia zhrešili a potrebujú pre svoju záchranu milosť Božiu skrze obeť Ježiša Krista.
Veríme v zástupnú obeť vteleného Syna Božieho ako jediný dostatočný dôvod vykúpenia z viny a moci hriechu a od jeho večných následkov.
Očakávame osobný, viditeľný návrat Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

Veríme v nezastupiteľné miesto cirkvi, ktorú Ježiš ustanovil, aby bola Jeho telom.  Veríme, že každý veriaci človek má byť zakotvený v cirkvi - v miestnom cirkevnom spoločenstve.

O ČO NÁM IDE?

Ide nám o prebudenie tejto generácie. V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami, organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.

V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

MPK V ČÍSLACH

LifeTv

dosah na 600 000 domácností, denne približne 2 000 internetových divákov, 3 pôvodné relácie z našej tvorby

CampFest

6 700 ľudí, 25-ty ročník, 4 pódiá, 3 dni plné prvotriedneho programu

Danielova generácia

200 dobrovoľníkov, 40 členov organizačného a realizačného tímu, 45 modlitebníkov, 80 kresťanských poradcov, 10 dní zábavy, spoločenstva, práce a duchovného programu

DNA škola

120 študentov, 20 víkendových seminárov v dvojročnom vyučovacom cykle

Víkendovka Nová DNA

60 až 90 účastníkov, 5 víkendov v roku, 4 dni odpočinku v krásnej tatranskej prírode s možnosťou osobnej modlitby a rozhovoru so skúsenými kresťanskými poradcami

Poradenstvá v centrách Nová DNA Prešov, Kráľova Lehota

cca 1 500 poradenských rozhovorov za rok, plus ďalších cca 1 000 v poradenskom stane na CampFeste

Ranč Kráľova Lehota

2 100 hostí za rok, okrem tých, ktorí prišli na CampFest. Pôsobí od roku 2006.

Most Café

návštevnosť približne 750 ľudí za rok. Pôsobí v Prešove od roku 1999. Do roku 2006 pod názvom Siedma pečať

Konferencia Mobilizácia

140 účastníkov

Konferencia pre kresťanských služobníkov

150 účastníkov

"Vyjdi si na vysoký vrch… Povýš mocne svoj hlas, zvestovateľu dobrých vecí… Povýš, neboj sa! Povedz mestám…Hľa, váš Boh!" (Iz 40)